top of page

FUNHOMIC GENERAL LAY SUMMARIES - COUNTRIES

English


What is FunHoMic? It is a European consortium created to train 13 PhD students, called ‘Early Stage Researchers’, to study the interaction between three key players that influence the severity of the fungal infection: the fungus itself, the host and the microbiota.

Fun – Fungus

What is a fungus? Fungi, together with bacteria, parasites, and viruses are classified as microbes. Most people are familiar with bacterial, parasitic  or viral infections. Fungal infections are less known but pose a major threat to human health. Fungal infections affect about 2 billion people (over a quarter of the world’s population) and have a death toll close to the one of malaria or breast cancer. One fungus of great concern is called Candida albicans and it is the focus of the FunHoMic consortium.

Ho – Host

Why is C. albicans so relevant to human health? It is because C. albicans alone is responsible for about 120,000 life-threatening blood infections each year. This represents the whole population of Jena (Germany) or Leiden (The Netherlands), where the Hans-Knöll Institute and Mimetas, two institutions of the FunHoMic consortium are situated. Fungal infections can affect everybody and Candida infections, specifically, can be localized in the mouth or vagina. To give some numbers, about 70-75% of women will suffer from one vaginal Candida infection in their life and 8% will have recurrent infections. These superficial infections, even though debilitating, are not life-threatening. However, people with a very weak immune system can fall victim to much more severe infections. In this case, the infection can reach the blood or the internal organs and cause death in about 50% of the cases.

Mic – Microbiota

How do we catch a C. albicans infection? In fact, we don’t. C. albicans is a common inhabitant of our body, and most of the time a harmless one. So how can it be so harmful? It’s all about maintaining balance. In a healthy body, C. albicans lives surrounded by other microbes, within communities, that we call microbiota. These microbes, together with our immune system keep C. albicans on a leash and prevent it from becoming our enemy. But sometimes, the microbes are not strong enough to contain C. albicans, for example when the microbiota is in disequilibrium after treatment with regular antibiotics. These drugs kill or inhibit bacteria, but not fungi. The fungus can then exploit these weakened defences causing an infection. As mentioned before, the consequences of such an infection can be serious if the person has a weak immune system.

FunHoMic

In the FunHoMic consortium, we will study the fungus, the host, and the microbiota to better understand how C. albicans becomes infectious. In doing so, both academic partners and medium-size enterprises from France, Germany, The Netherlands, Switzerland, Spain, the UK and Belgium will work together combining their knowledge and expertise. We hope the new knowledge generated by the FunHoMic Consortium will help to improve patient’s quality of life, protect susceptible patients, and decrease the relative associated healthcare costs.

Gaeilge (Irish)


Cad is FunHoMic ann? Is grupa Eorpach é a cruthaíodh chun oiliúint a chur ar 13 dalta PhD, dar teideal ‘taighdeoir luathchéime’, chun staidéar a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht idir triúr príomhpháirtithe a imríonn tionchar ar dhéine an ionfhabhtaithe fungais: an fungas féin, an t-óstach agus an microbiota.

Fun - Fungas

Cad is fungas ann? Rangaítear fungais, mar aon le baictéir, parasites agus víris, mar mhiocróib. Tá formhór na ndaoine eolach ar ionfhabhtuithe baictéaracha, parasitic nó víreasacha. Níl ionfhabhtuithe fungais chomh haitheanta, ach is bagairt mhór iad do shláinte an duine. Bíonn tionchar ag ionfhabhtuithe fungais ar thart ar 2 bhilliún duine (os cionn ceathrú de dhaonra (os cionn an ceathrú cuid de dhaonra an domhain) agus maraítear níos mó daoine gach bliain ná maláire nó ailse chíche. cuibhreannas.

Ho - Óstach

Cén fáth a bhfuil C. albicans chomh hábhartha do shláinte an duine? Tá sé mar gheall go bhfuil C. albicans ina n-aonar freagrach as thart ar 120 ionfhabhtú fola atá bagrach don bheatha gach bliain. Léiríonn sé seo daonra iomlán Jena (An Ghearmáin) nó Leiden (An Ísiltír), áit a bhfuil Institiúid Hans-Knöll agus Mimetas, dhá institiúid de chuid an chuibhreannais FunHoMic suite. Is féidir le hionfhabhtuithe fungais tionchar a imirt ar gach duine agus is féidir ionfhabhtuithe Candida a bheith logánta sa bhéal nó sa fhaighin. Le roinnt uimhreacha a thabhairt, beidh thart ar 70-75% de mhná ag fulaingt ó ionfhabhtú Candida faighne amháin ina saol agus beidh ionfhabhtuithe athfhillteacha ag 8% díobh. Níl na hionfhabhtuithe seo, cé go bhfuil siad díblitheach, bagrach don bheatha. Mar sin féin, is féidir le daoine a bhfuil córas imdhíonachta an-lag acu ionfhabhtuithe i bhfad níos déine a bheith orthu. Sa chás seo, is féidir leis an ionfhabhtú teacht ar an bhfuil nó ar na horgáin inmheánacha agus bás a fháil i thart ar 50% de na cásanna.

Mic-Microbiota

Cén chaoi a bhfaighimid ionfhabhtú C. albicans? Go deimhin, nílimid. Is áitritheoir coitianta é ár n-albamáin inár gcomhlacht, agus an chuid is mó den am is duine neamhdhíobhálach é. Mar sin, conas is féidir é a bheith chomh díobhálach? Baineann sé le cothromaíocht a choinneáil. I gcorp sláintiúil, déanann C. albicans saol atá timpeallaithe ag miocróib eile, laistigh de phobail, a ghlaoimid ar mhicribhiota. Coinníonn na miocróib seo, mar aon lenár gcóras imdhíonachta, C. albicans ar iall agus cuireann sé cosc ​​orainn a bheith inár n-namhaid. Ach uaireanta, ní bhíonn na miocróib láidir go leor le C. albicans a bheith iontu, mar shampla nuair a bhíonn an microbiota neamhiontaofa tar éis cóireála le hantaibheathaigh rialta. Ansin is féidir leis an fungas leas a bhaint as na cosaintí lagaithe seo chun ionfhabhtú a chruthú. Mar a luadh cheana, is féidir le hiarmhairtí ionfhabhtaithe den sórt sin a bheith an-tromchúiseach má tá córas imdhíonachta lag ag an duine.

FunHoMic

Sa chuibhreannas FunHoMic, déanfaimid staidéar ar an fungas, an t-óstach, agus an microbiota chun tuiscint níos fearr a fháil ar conas a éiríonn C. albicans tógálach. Agus é sin á dhéanamh, oibreoidh comhpháirtithe acadúla agus fiontair mheánmhéide ón Fhrainc, ón nGearmáin, ón Ísiltír, ón Eilvéis, ón Spáinn, ón Ríocht Aontaithe agus ón mBeilg le chéile ag comhcheangal a gcuid eolais agus saineolais. Tá súil againn go gcabhróidh an t-eolas nua a ghineann an Cuibhreannas FunHoMic le caighdeán maireachtála na n-othar a fheabhsú agus leis na costais ghaolmhara a bhaineann le cúram sláinte a laghdú.

English
Gaeilge

Sverige

 

Vad är FunHoMic? Det är ett europeiskt konsortium som har skapats för att utbilda 13 doktorander, så kallade ‘Early Stage Researchers’, för att studera samspelet mellan tre nyckelaktörer som påverkar svamp-infektionens svårighetsgrad: svampen själv, värden och mikrobiotan.

Fun - (Fungus) Svamp

Vad är en svamp? Svampar, tillsammans med bakterier, parasiter och virus klassificeras som mikrober. De flesta människor är bekanta med bakteriella, parasitisk eller virala infektioner. Svampinfektioner är mindre kända, men utgör ett stort hot mot människors hälsa. Svampinfektioner drabbar ungefär 2 miljarder människor (över en fjärdedel av världens befolkning) och har en dödstal nära malaria eller bröstcancer. En svamp av stor oro kallas Candida albicans och det är i fokus inom FunHoMic konsortium.

Ho - (Host) Värden

Varför är C. albicans så relevanta för människors hälsa? Det beror på att C. albicans är ansvariga för cirka 120 000 livshotande blodinfektioner varje år. Detta representerar hela befolkningen av Jena (Tyskland) eller Leiden (Nederländerna), där Hans-Knöll-institutet och Mimetas, två institutioner i FunHoMic-konsortiet ligger. Svampinfektioner kan påverka vem som helst. Candida-infektioner kan specifikt lokaliseras i munnen eller vagina. För att ge några siffror, kommer cirka 70-75% av kvinnorna att drabbas av en vaginal Candida infektion i livet och 8% kommer att ha återkommande infektioner. Dessa ytlig infektioner, även om de är försvagade, är inte livshotande. Men människor med ett mycket svagt immunsystem kan bli drabbade av mycket allvarligare infektioner. I detta fall kan infektionen nå blodet eller de inre organen och orsaka dödsfall i cirka 50% av fallen.

Mic - (Microbiota) Mikrobiota

Hur får vi en C. albicans-infektion? Faktum är att vi inte gör det. C. albicans är en vanlig invånare i vår kropp och är oftast ofarlig. Så hur kan det vara så skadligt? Det handlar om att upprätthålla balans. I en frisk kropp lever C. albicans omgiven av andra mikrober, inom samhällen, som vi kallar mikrobiota. Dessa mikrober, tillsammans med vårt immunsystem, håller C. ablicans i koppel och förhindrar att den blir vår fiende. Men ibland är mikroberna inte tillräckligt starka för att kontrollera C. albicans, till exempel när mikrobiota är i ojämvikt efter behandling med antibiotika. Läkemedlen dödar eller hämmar bakterier men inte svampar. Svampen kan sedan utnyttja dessa försvagade försvar för att orsaka en infektion. Som nämnts tidigare kan konsekvenserna av en sådan infektion vara riktigt allvarliga om personen har ett svagt immunsystem.

FunHoMic

I FunHoMic-konsortiet kommer vi att studera svampen, värden och mikrobiota för att bättre förstå hur C. albicans blir infektiös. Därmed kommer både akademiska partners och medelstora företag från Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Belgien att arbeta tillsammans för att kombinera deras kunskap och expertis. Vi hoppas att den nya kunskapen som genereras av FunHoMic Consortium kommer att bidra till att förbättra patientens livskvalitet, skydda mottagliga patienter och minska de relativa tillhörande sjukvårdskostnaderna.

Sverige

Dutsch

 

Was ist FunHoMic? FunHoMic ist ein europäisches Konsortium, welches der Ausbildung von 13 Doktoranden, also Forschern am Beginn ihrer Karriere, dient. Das Ziel des Konsortiums ist es die Interaktion zwischen den drei Hauptakteuren von Pilzinfektionen – dem Pilz selbst, dem menschlichen Wirt und der Mikroflora – zu untersuchen und besser zu verstehen.

Fun – Fungus (Der Pilz)

Was ist ein Pilz? Pilze, zusammen mit Bakterien, Parasiten und Viren, werden als Mikroben bezeichnet. Die meisten Menschen haben schon einmal von bakteriellen, parasitären oder viralen Infektionen gehört oder sie erlebt. Pilzinfektionen sind jedoch weniger bekannt, auch wenn sie eine große Bedrohung für die Menschheit darstellen, denn jedes Jahr sind etwa 2 Milliarden Menschen, also etwa ein Viertel der Weltbevölkerung, von Pilzinfektionen betroffen. Pilzinfektionen fordern dabei fast genauso viele Todesopfer wie Malaria oder Brustkrebs. Einer der besorgniserregenden Pilze steht im Fokus des FunHoMic-Konsortiums: Candida albicans.

Ho – Host (Der Wirt)

Warum ist C. albicans so relevant für die Gesundheit des Menschen? C. albicans allein ist jährlich für etwa 120.000 lebensgefährliche Infektionen des Blutkreislaufs verantwortlich. Zum Vergleich: diese Zahl entspricht etwa der Bevölkerung von Jena (Deutschland) oder Leiden (den Niederlanden):   Städte, in denen sich mit dem Hans-Knöll-Institut und Mimetas zwei Partnerinstitutionen des FunHoMic-Konsortiums befinden. Pilzinfektionen können jeden betreffen. Candida-Infektionen finden sich dabei besonders auf Mund- und Vaginalschleimhaut. Um ein paar Zahlen zu nennen: etwa 70-75% aller Frauen leiden im Laufe ihres Lebens an mindestens einer vaginalen Candida-Infektion und 8% der Frauen haben wiederkehrende Infektionen. Auch wenn diese oberflächlichen Infektionen nicht lebensgefährlich sind, schränken sie die Lebensqualität der Betroffenen stark ein. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können jedoch Opfer von schwereren Candida-Infektionen werden. In diesen Fällen kann sich die Infektion auf das Blut und die internen Organe ausbreiten und führt dann in 50% der Fälle zum Tod.

Mic – Microbiota (Die Mikroflora)

Wie infizieren wir uns mit Candida? Tatsächlich infizieren wir uns nicht mit Candida, sondern tragen den Pilz bereits mit uns herum als gewöhnlichen Bewohner unseres Körpers und in den meisten Fällen bleibt er harmlos. Wie kommt es dann zu Infektionen? Alles hängt vom Gleichgewicht ab. In einem gesunden Körper ist C. albicans als Teil einer Gemeinschaft, die wir Mikroflora nennen, von anderen Mikroben umgeben. Diese Mikroben halten Candida gemeinsam mit unserem Immunsystem in Schach und verhindern, dass der Pilz zum Feind wird. Es kann jedoch passieren, dass die anderen Mikroben nicht stark genug sind, um Candida einzuschränken. Dies ist zum Beispiel nach einer Antibiotika-Therapie, welche nur Bakterien und keine Pilze abtöt, der Fall, wenn die Mikroflora aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Dann kann der Pilz die geschwächte Abwehr ausnutzen um eine Infektion zu verursachen. Wie zuvor beschrieben können die Folgen einer solchen Infektion sehr ernst sein, wenn die betroffene Person ein geschwächtes Immunsystem hat.

FunHoMic

Im FunHoMic-Konsortium werden wir den Pilz, den Wirt und die Mikroflora untersuchen, um besser zu verstehen, wie C. albicans infektiös wird. Dazu arbeiten Partner aus Universitäten und der mittelständischen Industrie aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Großbritannien und Belgien zusammen und kombinieren ihre Expertise. Wir hoffen, dass das vom FunHoMic-Konsortium generierte neue Wissen dabei helfen kann, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, anfällige Patienten zu beschützen und die mit Pilzinfektionen verbundenen Kosten für das Gesundheitswesen zu reduzieren.

Dutsch

Polski

 

Czym jest FunHoMic? To europejskie konsorcjum, stworzone aby wyszkolić 13 doktorantów nazywanych ESRs (ang. Early Stage Researchers), którzy skupią się na zgłębieniu interakcji pomiędzy trzema głównymi bohaterami mającymi wpływ na przebieg infekcji grzybiczych:  grzybem, gospodarzem oraz mikrobiotą, czyli mikroorganizmami zasiedlającymi nasz układ pokarmowy.

Fun-  (Fungus) Grzyb

O  jakich grzybach mówimy? Nie mamy na myśli tych, które możemy spotkać w naszych lasach, lecz grzyby mikroskopowe. To znaczy takie, których nie możemy zobaczyć gołym okiem, a które wraz z bakteriami, wirusami i pasożytami nazywamy mikroorganizmami. Większość osób doskonale wie o zakażeniach bakteryjnych,wirusowych czy pasożytniczych, natomiast infekcje grzybicze są mniej znanym, lecz równie niebezpiecznym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Zakażenia grzybicze  dotykają około 2 miliardów ludzi (co stanowi  ponad jedną czwartą światowej populacji), zabijając rocznie podobną ilość osób niż malaria czy nowotwory piersi. Jednym z grzybów będących przyczyną częstych infekcji jest drożdżak Candida albicans, na którym właśnie skupia się uwaga konsorcjum- FunHoMic.

Ho- (Host) Gospodarz

Dlaczego drożdżak Candida jest istotny dla naszego zdrowia? Jest tak, ponieważ każdego roku Candida albicans odpowiada za około 120 000 zagrażających życiu zakażeń krwi. Liczba ta jest równa populacji Jeny (Niemcy), czy Leiden (Holandia), w których znajdują się Hans-Knöll Institute oraz Mimetas - dwie instytucje wchodzące w skład konsorcjum. Infekcja grzybicza może dotknąć każdego z nas, a infekcje wywoływane przez Candida, zwane kandydozami (drożdżycami), występują najczęściej w jamie ustnej oraz pochwie. Około 70-75% kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczy zakażenia pochwy wywołanego przez Candida albicans, zaś około 8% z nich będzie cierpieć z powodu  nawracających infekcji. Infekcje te, chociaż są uciążliwe i  nieprzyjemne, nie stanowią zagrożenia dla naszego życia. Jednak w okresach osłabienia organizmu i obniżenia jego odporności, możemy paść ofiarą o wiele poważniejszych zakażeń. W takim przypadku, infekcja może sięgnąć narządów wewnętrznych bądź rozprzestrzenić się we krwi i stać się przyczyną śmierci  nawet co drugiego pacjenta.

Mic- (Microbiota) Mikrobiota

W jaki sposób możemy się zarazić kandydozą? W rzeczywistości do zarażenia się od drugiej osoby dochodzi  rzadko. Candida albicans jest częstym, naturalnie występującym mieszkańcem naszego ciała, w dodatku przez większość czasu zupełnie nieszkodliwym. Jak więc dochodzi do tego, że Candida staje się niebezpieczny? Istotne będzie tu przede wszystkim zachowanie równowagi. W zdrowym organizmie Candida występuje w otoczeniu innych mikroorganizmów, wchodząc w skład naturalnej mikrobioty. Te mikroskopijne organizmy wraz z naszym układem odpornościowym zapobiegają nadmiernemu wzrostowi Candida, chroniąc nas przed infekcją. Jednak w przypadku, kiedy liczba naszej „dobrej” mikrobioty spada, np. w wyniku długotrwałego przyjmowania antybiotyków, które zabijają lub hamują wzrost bakterii, Candida może wykorzystać naszą obniżoną odporność i w skutek jego nadmiernego wzrostu może dojść do infekcji. Jak już wcześniej wspomniano, konsekwencje takiej infekcji, dla osób z obniżoną odpornością mogą być bardzo poważne.

FunHoMic

Konsorcjum FunHoMic zostało stworzone, aby pogłębić naszą wiedzę zarówno na temat samego grzyba- Candida albicans, gospodarza jak i mikrobioty, co pozwoli nam na zrozumienie w jaki sposób dochodzi do infekcji. Żeby osiągnąć zamierzony cel, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, swoje siły zjednoczyły ośrodki naukowe, a także średniej wielkości przedsiębiorstwa z Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii tworząc konsorcjum FunHoMic. Jesteśmy pełni nadziei, że wiedza zdobyta dzięki współpracy konsorcjum pomoże lepiej zadbać o zdrowie pacjentów a także pozwoli na obniżenie kosztów leczenia. 

Polski

Portugues

 

O que é FunHoMic? É um consórcio Europeu criado para treinar 13 estudantes de doutoramento, também denominados ‘Early Stage Researchers’, estudando a interacção entre três pontos chave que influenciam a severidade da infecção fúngica, nomeadamente: o fungo, o hospedeiro e a microbiota.

Fun- Fungo

O que é um fungo? Juntamente com as bactérias, parasitas e vírus, os fungos são classificados como micróbios. A maioria das pessoas está familiarizada com as infecções bacterianas, parasitárias e vírais. No entanto, as infecções fúngicas, uma grande ameaça à saúde humana, não são tão conhecidas. Infecções fúngicas afectam cerca de 2 mil milhões de pessoas (25% da população mundial) sendo a taxa de mortalidade maior que a de doenças como a malária ou o cancro da mama. O foco do FunHoMic é Candida albicans, um dos mais importantes fungos a ter em conta.

Ho- Hospedeiro

Porque é que a C. albicans é tão relevante para a saúde pública? É relevante porque sozinha, C. albicans, é responsável por 120 000 infecções severas por ano. Isto representa toda a população de Jena (cidade situada na Alemanha) ou de Leiden (cidade situada na Holanda), onde o instituto Hans-Knöll e Mimetas, que são parte do consórcio FunHoMic, estão situadas. Infecções fúngicas podem afectar qualquer um e Candida albicans, especialmente, pode encontrar-se na boca ou vagina. Cerca de 70-75% das mulheres sofrerão durante a sua vida de uma infecção vaginal causada pela Candida e cerca de 8% destas terão infecções recorrentes. Apesar de debilitantes, estas infecções superficiais, não são fatais. Contudo, pessoas com o sistema imunitário fraco podem tornar-se vítimas de uma infecção mais severa. Neste caso, a infecção pode alcançar o sangue ou os órgãos internos e causar morte em 50% dos casos.

Mic- Microbiota

Como é que ficamos infectados com C. albicans? De facto, não ficamos. C. albicans é uma habitante comum do nosso corpo sendo na maioria do tempo inofensivo. Então, como é que pode ser tão prejudicial? Está tudo relacionado com equilíbrio. Num corpo saudável, C. albicans vive rodeada por outros microorganismos, em comunidades, designada microbiota. Estes micróbios, juntamente com o nosso sistema imunitário mantêm a C. albicans no seu lugar impedindo que esta se torne o inimigo. Em certas situações, os microorganismos não são fortes o suficiente para conter a C. albicans, como por exemplo, quando a microbiota está desequilibrada devido à toma de antibióticos. Os antibióticos podem eliminar ou inibir a bactéria mas não o fungo. Assim, o fungo pode aproveitar-se desta situação e causar infecção. Como descrito anteriormente, as consequências de tal infecção podem ser realmente sérias se a pessoa tiver o sistema imunitário enfraquecido.

FunHoMic

No consórcio FunHoMic, iremos estudar o fungo, o hospedeiro e a microbiota de forma a perceber melhor como a C. albicans se torna infeciosa. Para tal, os parceiros, provenientes da academia ou da indústria, situados em França, Alemanha, Holanda, Suíça, Espanha, UK ou Bélgica trabalharão em conjunto combinando o seu conhecimento e competências. Esperamos que o novo conhecimento gerado pelo consórcio FunHoMic consiga ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente, tratar os pacientes susceptíveis, como também reduzir os custos associados aos cuidados de saúde. 

Portugues

Italiano

 

Che cos'è FunHoMic? E’ un consorzio Europeo creato per formare 13 dottorandi, chiamati 'Early Stage Researchers', ai fini di studiare l'interazione tra tre fattori chiave che influenzano la gravità delle infezioni fungine: il fungo, l'ospite ed il microbiota.

Fun - Fungo

Che cos'è un fungo? I funghi, insieme a batteri, parassiti e virus sono classificati come microbi. La maggior parte delle persone ha sentito parlare di infezioni batteriche, parassitarie o virali. Le infezioni fungine sono meno note, ma rappresentano una grave minaccia per la salute umana. Infatti queste colpiscono circa 2 miliardi di persone (oltre un quarto della popolazione mondiale) con un tasso di morte simile a quello della malaria o del cancro al seno. Un fungo di grande preoccupazione e’ Candida albicans ed è al centro dell'attenzione del consorzio FunHoMic.

Ho - Ospite

Perché C. albicans è così importante per la salute umana? C. albicans è responsabile ogni anno di circa 120'000 infezioni del sangue che mettono a rischio la nostra vita. Questo rappresenta l'intera popolazione di Jena (Germania) o Leida (Paesi Bassi), dove si trovano l'Istituto Hans-Knöll e Mimetas, due istituzioni del consorzio FunHoMic. Le infezioni fungine possono colpire tutti ed in particolare Candida può’ infettare zone del corpo come la bocca o la vagina. Per dare alcuni numeri, circa il 70-75% delle donne nella loro vita soffrirà di un'infezione vaginale da Candida e l'8% può’ soffrire di infezioni ricorrenti. Queste infezioni superficiali, anche se debilitanti, non sono potenzialmente letali. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario molto debole possono essere vittime di infezioni molto più gravi. In questo caso, l'infezione può raggiungere il sangue o gli organi interni e causare la morte in circa il 50% dei casi.

Mic - Microbiota

Come si contrae un'infezione da C. albicans? Infatti, non lo facciamo. C. albicans comunemente abita il nostro corpo, il più delle volte innocuamente. Come può essere così dannoso? Si tratta di una questione di equilibrio. In un individuo sano, C. albicans vive insieme ad altri microbi, all'interno di comunità, nota come microbiota. Questi microbi, insieme al nostro sistema immunitario, tengono C. albicans al guinzaglio e impediscono che diventi nostro nemico. Ma a volte, i microbi non sono abbastanza forti da contrastare C. albicans, ad esempio quando il microbiota è in disequilibrio dopo trattamento con antibiotici regolari. I farmaci uccidono o inibiscono i batteri, ma non i funghi. Il fungo può quindi sfruttare l’indebolimento delle difese causando un'infezione. Come accennato in precedenza, le conseguenze di una tale infezione possono essere molto gravi in persone con un sistema immunitario debole.

FunHoMic

Nel consorzio FunHoMic, studieremo il fungo, l'ospite ed il microbiota per capire meglio come C. albicans diventa infettivo. Sia partner accademici che le medie imprese della Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Belgio lavoreranno insieme combinando le loro conoscenze ed esperienze. Ci auguriamo che le nuove conoscenze generate dal Consorzio FunHoMic possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti ed a ridurre i relativi costi sanitari.

Italiano

Nederlandse

 

Wat is FunHoMic? FunHoMic is een Europees consortium dat gecreëerd is om 13 PhD studenten, de zogenaamde ‘Early Stage Researchers’, te trainen om schimmelinfecties te bestuderen. De PhD studenten zullen de interactie tussen drie hoofdrolspelers die de ernst van een schimmelinfectie bepalen bestuderen, namelijk: de schimmel zelf, de gastheer en de microbiota.

Fun – Fungus (schimmel)

Wat is een schimmel? Schimmels worden samen met bacteriën, parasieten en virussen geclassificeerd als microben. De meeste mensen kennen bacteriële, parasitische of virale infecties. Schimmelinfecties zijn daarentegen minder bekend, maar vormen een grote bedreiging voor de gezondheid van de mens. Schimmelinfecties treffen ongeveer 2 miljard mensen (meer dan een kwart van de wereldpopulatie) en zijn verantwoordelijk voor een dodental dat bijna gelijk is aan dat van malaria of borstkanker. Candida albicans is een zorgwekkende schimmel en staat daarom centraal in het FunHoMic consortium.

Ho – Host (gastheer)

Waarom is C. albicans zo relevant voor de gezondheid van de mens? Dat komt doordat C. albicans alleen al verantwoordelijk is voor ongeveer 120.000 levensbedreigende bloedinfecties per jaar. Dit getal komt overeen met het totale aantal inwoners van Jena (Duitsland) of Leiden (Nederland), steden waar twee deelnemers van het FunHoMic consortium gevestigd zijn, namelijk het Hans Knöll Instituut en Mimetas. Schimmelinfecties kunnen iedereen treffen en Candida infecties zijn voornamelijk gelokaliseerd in de mond of de vagina. Ongeveer 70-75% van de vrouwen zal één keer in haar leven getroffen worden door een vaginale Candida infectie en 8% van de vrouwen zal terugkerende infecties hebben. Deze oppervlakkige infecties zijn gelukkig niet levensbedreigend, al beïnvloeden ze de levenskwaliteit sterk. Mensen met een erg zwak immuunsysteem kunnen echter het slachtoffer worden van veel ergere infecties. In dit geval kan de infectie de bloedbaan bereiken of de inwendige organen wat in 50% van de gevallen tot de dood leidt.

Mic – Microbiota

Hoe lopen we een C. albicans infectie op? In feite lopen we de infectie niet op. C. albicans is namelijk een reguliere bewoner van ons lichaam die meestal ongevaarlijk is. Hoe is het dan mogelijk dat C. albicans gevaarlijk wordt? Het gaat om het bewaren van een balans. In een gezond lichaam is C. albicans omgeven door andere microben in gemeenschappen die we de microbiota noemen. Deze microben houden samen met ons immuun systeem C. albicans onder controle en voorkomen dat het onze vijand wordt. Maar soms zijn de microben niet sterk genoeg om C. albicans onder controle te houden, bijvoorbeeld na het gebruik van antibiotica wat leidt tot een verstoring van de microbiële balans. Deze medicijnen doden of remmen de groei van bacteriën, maar hebben geen effect op schimmels. De schimmel kan vervolgens gebruik maken van deze verzwakte bescherming en een infectie veroorzaken. Zoals eerder genoemd, kunnen de consequenties van zulke infecties serieuze gevolgen hebben voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.   

FunHoMic

In het FunHoMic consortium zullen we de schimmel, de gastheer en de microbiota bestuderen om beter te begrijpen hoe C. albicans infectieus wordt. Daarbij zullen academische partners en middelgrote ondernemingen uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk samenwerken en hun expertise combineren. Wij hopen dat de kennis die voortkomt uit het FunHoMic consortium zal leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit van patiënten, bescherming van vatbare patiënten en een verlaging van de daarbij horende zorgkosten.

Nederlandse

Afrikaans

 

Wat is FunHoMic? Dit is ‘n Europese konsortium wat geskep is om 13 PhD studente (vroeë stadium navorsers) op te lei om die interaksie tussen die drie hoofspelers wat die ernstigheid van swaminfeksies beïnvloed te bestudeer, naamlik die swam, gasheer en mikrobiota.

Fun – Fungus (Swam)

Wat is ‘n swam? Swamme, bakterieë, parasiete en virusse word as mikrobes geklassifiseer. Meeste mense is bewus van bakteriële,  parasitiese of virale infeksies, maar al is swaminfeksies minder bekend, beïnvloed dit nogsteeds mens se gesondheid. Swaminfeksies affekteer omtrent 2 biljoen mense (meer as ‘n kwart van die wêreldbevolking) en word geassosieer met ‘n sterftesyfer soortgelyk aan dit van malaria of borskanker. Éen swam van groot bekommernis is Candida albicans en dis waarop die FunHoMic konsortium fokus.

Ho – Host (Gasheer)

Hoekom is C. albicans so belangrik ten opsigte van mens se gesondheid? Dit is omdat C. albicans alleen verantwoordelik is vir omtrent 120 000 lewensbedreigende bloedstroom infeksies elke jaar. Dit verteenwoordig die hele bevolking van Jena (Duitsland) of Leiden (Nederland) waar die Hans-Knöll Instituut en Mimetas, twee instansies van die FunHoMic konsortium, geleë is. Swaminfeksies kan enige iemand affekteer en Candida infeksies kan spesifiek in die mond of vagina van mense aangetref word. Omtrent 70-75% van vrouens sal aan een vaginale Candida infeksie in hul lewe lei, terwyl 8% herhaalde infeksies sal ervaar. Alhoewel hierdie oppervlakkige infeksies lewenskwaliteit beïnvloed, is dit nie lewensbedreigend nie. Mense met ‘n baie swak immuunsisteem kan wel veel erger infeksies kry. In sulke gevalle kan die infeksie tot in die bloedstroom of interne organe versprei en tot sterfte in omtrent 50% van gevallle lei.

Mic – Microbiota (Mikrobiota)

Hoe word mens met C. albicans geïnfekteer? Inteendeel, mens word nie met C. albicans geïnfekteer nie. C. albicans is ‘n normale inwoner van ons liggaam en is meeste van die tyd onskadelik. Hoekom is dit dan so skadelik? Dit gaan daaroor om balans te handhaaf. In gesonde mense leef C. albicans saam met ander mikrobes, binne in gemeenskappe, wat ons mikrobiota noem. Hierdie mikrobes, saam met ons immuunsisteem, hou C. albicans in toom en verhoed dat dit ons vyand word. Somtyds is die mikrobes nie sterk genoeg om C. albicans te beheer nie, bv. wanneer die mikrobiota ongebalanseerd is na antibiotika behandeling. Sulke tipes medisyne inhibeer bakterieë of maak bakterieë dood, maar beïnvloed nie swamme nie. Daarom kan die swam dan die verswakte verdedigingsmeganismes misbruik om infeksie te veroorsaak. Soos reeds genoem, kan die gevolge van so ‘n infeksie meer ernstig wees wanneer die persoon ‘n verswakte immuunsisteem het.

FunHoMic

In die FunHoMic konsortium sal ons die swam, gasheer en mikrobiota bestudeer om beter te verstaan hoe C. albicans infeksie veroorsaak. Om die doel te bereik sal akademiese vennote en mediumgrootte ondernemings van Frankryk, Duitsland, Nederland, Switserland, Spanje, die Verenigde Koningryk en België saam werk om hul kennis en vaardighede te kombineer. Ons hoop dat die kennis wat deur die konsortium bekom sal word, sal help om pasiënte se lewenskwaliteit te verbeter, vatbare pasiënte te beskerm en gesondheidsorgkostes te verminder.

Afrikaans

Mandarin


什么是FunHoMic?这是一个属于欧盟框架的联合会,旨在培养13名初级研究学者(Early Stage Researchers)的博士培养项目。FunHoMic的成立是为了研究在真菌感染的疾病中,影响感染严重程度的三个关键因素——真菌,宿主,微生物群——之间的相互作用。

Fun – 真菌(Fungus)

什么是真菌?真菌与细菌和病毒一样,同属于微生物。大部分人更熟悉细菌感染或是病毒感染,真菌感染鲜少引起重视,但其同样对人类健康构成非常大的威胁。各种各样的真菌感染影响着约20亿人,全世界人口的四分之一,每年造成的死亡人数甚至超过疟疾或乳腺癌。其中一种名为白色念珠菌(Candida Albicans)尤为突出,是FunHoMic联合会研究的重点。

Ho – 宿主(Host)

为什么白色念珠菌与人类健康如此相关?这是因为仅仅就白色念珠菌,每年就造成的危及生命的血液感染就约有12万例。相当于FunHoMic联合会中两所研究机构(Hans-KnöllInstitute和Mimetas)所在的城市耶拿(德国)或莱顿(荷兰)的全部人口。

真菌感染在任何人身上都有可能发生,念珠菌感染尤其会发生在口腔或阴道。大约70-75%的妇女一生中都会遭受阴道念珠菌感染,而8%会反复感染。一般来说,虽然这些表面感染很难缠,却不会危及生命。但是,对于免疫系统弱的人来说,念珠菌可能会扩散到血液或内脏,造成更为严重的感染,这种情况下的致死率达到了50%(所有病例中约有一半的人死亡)。

Mic – 微生物群(Microbiota)

我们如何发现白色念珠菌感染呢?实际上,很难。白色念珠菌是我们身体中的常驻菌,大多数时候是无害的。那么它们又怎么会有这么大危害呢?这其实于人体菌群平衡有关。白色念珠菌和其他种类繁多的微生物一起寄居在人体中,统称为微生物群。健康的人体中,各种微生物按一定的比例组合,互相制约,互相依存,在质和量上形成一种生态平衡。人体中的微生物群,加上我们自身的免疫系统,一起束缚了白色念珠菌并阻止其成为我们健康的敌人。但是在某些特殊情况下,微生物群的能力会不足以约束白色念珠菌,例如当使用常规抗生素治疗后微生物群失衡时,真菌就会见缝插针的突破这些弱化的防御力来引起感染。并且就像前文提到的一样,如果患者的免疫系统较弱,那么这种感染的后果可能会非常严重。

FunHoMic

FunHoMic联合会将致力于研究真菌,宿主和微生物群,以更好地了解白色念珠菌如何从无害转变为致病状态。来自法国,德国,荷兰,瑞士,西班牙,英国和比利时的学术合作伙伴以及中型企业将结合各自所擅长的研究领域,共同努力来达成这一目标。我们希望FunHoMic联合会最终的合作研究成果能够对提高患者的治愈率以及降低相关的医疗成本做出贡献。

Mandarin

French

 

Qu’est-ce que FunHoMic ? Il s’agit d’un consortium européen créé pour former 13 doctorants, appelés ESRs (chercheurs juniors, de l’anglais, Early Stage Researchers), afin d’étudier les interactions entre 3 acteurs clés influençant la sévérité des infections fongiques : le champignon en lui-même, l’hôte et le microbiote.

Fun – Fungus (champignon)

Qu’est-ce qu’un champignon ? Ici, nous parlons de champignons microscopiques, pas ceux que l’on peut trouver dans nos assiettes. Ces champignons, avec les virus, les bactéries et les parasites, sont des microbes. La plupart des gens sont familiers avec les notions d’infections virales, parasitaires ou bactériennes. Les infections fongiques sont moins connues mais elles posent une menace majeure sur la santé de l’Homme. En effet, les infections fongiques concernent environ 2 milliards de personnes (plus du quart de la population mondiale) et tuent, chaque année, presque autant que la malaria ou le cancer du sein. Un champignon de grande importance, une levure plus précisément, est appelé Candida albicans et il est au centre du consortium FunHoMic.

Ho - Host (hôte)

Pourquoi est-ce si pertinent pour notre santé d’étudier C. albicans ? Parce que C. albicans est responsable à lui-seul d’environ 120'000 infections sanguines potentiellement mortelles chaque année. Ce nombre représente la population entière de Iéna (Allemagne) ou de Leiden (les Pays-Bas), où sont situées le Hans-Knöll Institute et Mimetas, deux institutions du consortium FunHoMic. Les infections fongiques peuvent affecter n’importe qui et les infections causées par C. albicans sont principalement localisées dans la bouche ou les parties génitales. Pour donner quelques statistiques, 70 à 75 % des femmes souffrent d’au moins une infection vaginale à C. albicans au cours de leur vie, et 8 % sont victimes d’infections récurrentes. Ces infections superficielles, bien qu invalidantes, ne sont pas mortelles. Toutefois, des personnes ayant un système immunitaire très faible peuvent être victimes d’infections bien plus sévères. Dans ces circonstances, l’infection peut s’étendre au sang ou aux organes internes et peut tuer dans environs 50% des cas.

Mic – Microbiota (Microbiote)

Comment attrape-t-on une infection à C. albicans ? En fait, on ne l’attrape pas. C. albicans est un habitant habituel de notre corps, et la plupart du temps, il est tout à fait inoffensif. Alors comment peut-il être si dangereux ? Tout est question d’équilibre. Chez une personne en bonne santé, C. albicans vit entouré par d’autres microbes, au sein de communautés que l’on appelle microbiote. Ces microbes, aidés par le système immunitaire, tienne C. albicans en laisse et l’empêche de devenir notre ennemi. Mais parfois, les microbes ne sont pas assez forts pour contenir C. albicans, par exemple quand le microbiote est déséquilibré par un traitement antibiotique. Les antibiotiques tuent les bactéries mais pas les champignons.  Le champignon peut alors exploiter cette faiblesse et causer une infection. Comme mentionné précédemment, les conséquences d’une infection de ce genre peuvent être dramatiques si la personne concernée à un système immunitaire peu performant.

French

Filipino (Tagalog)

 

Ano ang FunHoMic?

Ito ay isang consortium o samahan sa Europa na nilikha upang bigyan ng kasanayan ang 13 mag-aaral sa pagka-Doktor ng Pilosopiya (PhD). Sila ang bumubuo sa lupong tinaguriang mga Tagapagsaliksik ng Yugtong Maagap (Early Stage Researchers). Layunin ng pangkat na ito na pag-aralan ang ugnayang namamagitan sa tatlong (3) pangunahing kalahok sa fungal infection o impeksyong dulot ng mga fungi: ang fungus mismo, ang organismong kinaroroonan nito (host), at ang microbiota.

Fun – Fungus

Ano ang fungus? Ang mga fungi, kasama ng mga bacteria, mga parasitiko, at mga viruses ay nabibilang sa pangkat na tinatawag na microbes o mikrobyo. Ang mga impeksyong dulot ng mga nabanggit na ito ang karaniwang mas alam ng mga tao, samantalang ang impeksyong dulot ng fungi, na hindi man gaanong pamilyar sa mga tao, ay may kaakibat pa ring malaking banta sa ating kalusugan.  Umaabot sa dalawang (2) bilyong tao, o higit sa 25 bahagdan ng kabuuang populasyon ng mundo, ang naaapektuhan ng mga impeksyong fungal at may antas ng pagkamatay na halos pareho ng sa malaria at kanser sa suso. Ang isang uri ng fungus na nagdudulot ng lubhang pag aalala ay ang Candida albicans at ito ay ang tinututukan ng samahan ng FunHoMic.

Ho – Host

Bakit may mahalagang kaugnayan ang C. albicans sa kalusugan ng tao? Itinatayang umaabot sa 120,000 kaso ng nakamamatay na impeksyon sa dugo bawat taon ay dulot ng C. albicans. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa buong populasyon ng Jena (Alemanya) o ng Leiden (The Netherlands) kung saan naroroon ang dalawang institusyon ng FunHoMic: ang Hans Knöll Institute at ang Mimetas.

Ang mga impeksyong fungal ay nakaaapekto sa lahat. Maaaring matagpuan ang mga impeksyong dulot ng Candida sa bibig o kaya sa ari ng mga babae. Ayon sa mga pag-aaral, umaabot sa 70 hanggang 75 porsiyento ng mga babae ay nagkakaroon ng isang impeksyon sa ari na dulot ng Candida sa kanilang buhay, at walong (8) porsiyento sa mga ito ay magkakaroon ng recurrent o pabalik-balik na impeksyon. Ang mga hindi kalalimang impeksyong ito, bagamat may dalang matinding panghihina sa katawan, ay hindi nakamamatay. Gayunpaman, maaaring maging biktima ng mga higit na matinding impeksyon ang mga taong may mahihinang immune system o sistemang pananggalang ng katawan. Sa ganitong pagkakataon, maaaring umabot ang impeksyon sa dugo o sa mga organs sa loob ng katawan at maging sanhi ng pagkamatay sa itinatayang kalahati ng mga taong may ganitong kaso.

Mic – Microbiota

Paano natin malalaman kung ang isang impeksyon ay dulot ng C. albicans? Ang katotohanan ay: hindi natin ito kayang  tukuyin. Karaniwang naninirahan ang C. albicans sa ating katawan, at kadalasang ito ay walang masamang epekto sa kalusugan.

Ngunit paano ito nagiging mapinsala? Dito pumapasok ang pagpapanatili ng balanse. Sa isang malusog na tao, napaliligiran ng ibang mga microbes ang C. albicans sa loob ng mga pamayanan na tinatawag na microbiota. Sa tulong ng sistemang pananggalang, ang mga microbes na ito ang siyang pumipigil sa C. albicans na maging kalaban ng ating katawan. Ngunit may mga pagkakataong ang microbiota ay hindi balanse ang populasyon tulad na lamang pagkatapos ng pag-inom ng mga karaniwang antibiotics. Ang mga antibiotics ay pumapatay o kaya ay pumipigil sa mga bacteria, ngunit hindi nito naidaramay ang mga fungi. Sa ganitong kawalan ng balanse sa microbiota, humihina ang depensang nakapagpipigil sa fungus na siyang magdudulot naman ng impeksyon. Gaya ng unang naturan, higit na mapinsala ang epekto sa kalusugan ng impeksyong ito sa mga taong may mahinang sistemang pananggalang.

Filipino
bottom of page